Home Цаг үеийн мэдээ Cонгуулийн зардлын тайлан 2020

Cонгуулийн зардлын тайлан 2020

0
Cонгуулийн зардлын тайлан 2020

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.2.5-д заасан эрх, үүргийн хүрээнд “Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд оролцож буй нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын тайланг ил тод мэдээллэх үүрэгтэй.
Та бүгдэд хуулийн энэхүү заалтын дагуу тайлангаа танилцуулж байна.